ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REXEL NEDERLAND B.V.

Statutair gevestigd te Zoetermeer

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 22/12/2022.

Exemplaren van deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer, alwaar zij ook ter inzage liggen.

1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • (a) “Account”: het online bedrijfsaccount van Koper bij Rexel, waarmee Koper Orders kan plaatsen en Overeenkomsten aan kan gaan met Rexel;
 • (b) “BW”: Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
 • (c) “Koper”: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon (i) die met Rexel in contact treedt, (ii) die met Rexel een Overeenkomst (van opdracht, koop of anderszins) aangaat, is aangegaan of wenst aan te gaan en Rexel daartoe een aanbod heeft gedaan, althans waarmee Rexel een Overeenkomst wenst aan te gaan en aan wie Rexel een Offerte / aanbieding heeft uitgebracht, en/of (iii) die één of meerdere zaken en/of diensten van Rexel afneemt, heeft afgenomen of wenst af te nemen;
 • (d) “Offerte”: Een vrijblijvend aanbod van Rexel aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst, in welke vorm dan ook;
 • (e) “Order”: Een aanbod dan wel bestelling van Koper aan c.q. bij Rexel tot het aangaan van een Overeenkomst, in welke vorm dan ook;
 • (f) “Overeenkomst”: Iedere overeenkomst tussen Rexel en Koper betreffende de koop van zaken en/of het afnemen van diensten door Koper van Rexel, alsmede iedere andere opdracht die Koper aan Rexel verstrekt en die door Rexel is aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen die daarmee verband houden, alsmede eventuele duurovereenkomsten die tussen Rexel en Koper totstandkomen;
 • (g) “Partijen”: Rexel en Koper gezamenlijk;
 • (h) “Persoonsgegevens”: Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • (i) “Rexel”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rexel Nederland B.V.;
 • (j) “Schriftelijk”: Post, fax, e-mail en/of een anderszins door Rexel aan te wijzen elektronisch communicatiemiddel;
 • (k) “Website”: de website van Rexel: https://www.rexel.nl.

2. Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden

 • 2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanvragen, aanbiedingen / Offertes, opdrachten en Orderbevestigingen van Rexel met betrekking tot de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Rexel aan Koper en op iedere Overeenkomst.
 • 2.2. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene leveringsvoorwaarden, dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Gehele of gedeeltelijke afwijking van of toevoegingen aan deze algemene leveringsvoorwaarden hebben alleen werking als zij Schriftelijk door Rexel zijn overeengekomen en voor zover Rexel daarbij deugdelijk is vertegenwoordigd door een daartoe statutair bevoegde functionaris dan wel anderszins door Rexel aangewezen bevoegde personen. In geval van gedeeltelijke afwijking van of toevoeging aan deze algemene leveringsvoorwaarden blijven deze algemene leveringsvoorwaarden voor het overige onverminderd van toepassing. Een dergelijke afwijking of toevoeging heeft geen bindende werking op een andere Overeenkomst tussen Rexel en Koper.
 • 2.3. Van alle taalversies van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert de inhoud van de Nederlandstalige versie.
 • 2.4. Koper stemt in met toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden op latere Overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Koper en Rexel. Koper stemt ermee in dat deze algemene leveringsvoorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
 • 2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen (ex artikel 6:225 lid 3 BW). Indien de algemene voorwaarden van Rexel en Koper naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de algemene leveringsvoorwaarden van Rexel prevaleren.
 • 2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.
 • 2.7. Rexel behoudt zich het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Rexel een kopie van die gewijzigde voorwaarden Schriftelijk heeft verstuurd naar een bij haar bekend e-mailadres, faxadres, kantoor- / woonadres of anderszins bij haar bekend elektronisch communicatiemiddel van Koper.
 • 2.8. Koper is zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Rexel niet gerechtigd haar rechten en plichten onder de Overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Aanbieding

 • 3.1. Alle door Rexel uitgebrachte Offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend ex artikel 6:219 lid 2 BW en kunnen dus nog onverwijld na ontvangst door Rexel van de aanvaarding door Rexel worden herroepen. Onder onverwijld verstaan Partijen een periode van vijf (5) werkdagen. Deze periode betreft de dag van verzending en de daarop volgende vijf (5) werkdagen.
 • 3.2. Orders c.q. aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van Koper betreffen een aanbod ex 6:217 lid 1 BW (geen “uitnodiging tot het doen van een aanbod” ex 6:219 lid 2 BW) en zijn onherroepelijk, ook als anderszins is opgenomen in de Order c.q. aanbieding. Partijen wijken dus af van het bepaalde in artikel 6:219 lid 1 BW.
 • 3.3. Rexel is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen alsmede aan kennelijke schrijf- en/of drukfouten in enig document dat in verband met de Overeenkomst staat of daar een uitvloeisel van is. Rexel zal in zulks geval de verschrijving of de schrijf- en/of drukfout corrigeren, zulks in het licht van de bedoeling van Rexel bij het sluiten van de Overeenkomst.
 • 3.4. Opdrachten en offerteaanvragen van Koper dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten diensten en/of te leveren zaken.
 • 3.5. Rexel zal uitgaan van de juistheid van de door Koper verstrekte gegevens en hierop haar Offerte / aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Koper.
 • 3.6. Mondelinge Offertes c.q. aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet door Koper zijn aanvaard na verloop van acht (8) dagen nadat het aanbod door Rexel is gedaan, tenzij Schriftelijk anders door Rexel is aangegeven. Schriftelijke Offertes c.q. aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet door Koper zijn aanvaard na verloop van dertig (30) dagen nadat het aanbod door Rexel is gedaan, tenzij Schriftelijk anders door Rexel is aangegeven.
 • 3.7. Rexel vergoedt niet eventuele kosten van Koper die verbonden zijn aan het plaatsen van Orders / opdrachten, dan wel het doen van aanbiedingen aan Rexel, waaronder doch niet uitsluitend ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d.
 • 3.8. Wanneer de Offerte / aanbieding van Rexel door Koper niet wordt geaccepteerd, is Rexel gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte / aanbieding bij Koper in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte / aanbieding heeft bedongen.
 • 3.9. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Koper een door Rexel uitgebrachte Offerte / aanbieding heeft geaccepteerd en deze Offerte / aanbieding niet binnen vijf (5) werkdagen door Rexel is herroepen, dan wel zodra de Order / opdracht van Koper al dan niet Schriftelijke door Rexel is bevestigd, dan wel vanaf het moment dat Rexel een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.
 • 3.10. Overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen worden aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van Rexel bevoegde functionaris dan wel anderszins door Rexel aangewezen bevoegde personen. Rexel is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van Rexel, tenzij deze schriftelijk door een krachtens de statuten van Rexel bevoegde functionaris dan wel anderszins door Rexel aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Koper zal Rexel aangeven wie binnen haar bedrijf (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van Overeenkomsten c.q. afspraken.

4. Aanvulling op / wijziging van de Overeenkomst

 • 4.1. Indien op enig moment (tijdens de uitvoering van de Overeenkomst) blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan stelt Rexel Koper hiervan zo spoedig mogelijk (Schriftelijk) in kennis. Partijen zullen dan aanstonds in overleg treden om tot aanpassing of aanvulling van de Overeenkomst te komen. Eventuele door Partijen aldus overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst worden vervolgens door Rexel vastgelegd c.q. bevestigd aan Koper. Rexel is gerechtigd alle aan de wijziging verbonden redelijke (bijkomende en/of vertragings-) kosten bij Koper in rekening te brengen.
 • 4.2. Alle prijscouranten en ander informatiemateriaal van Rexel, de daarin of elders door Rexel genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, maten, kleuren, berekeningen, technische omschrijvingen en overige gegevens over door Rexel te leveren zaken c.q. diensten zijn vrijblijvend en gelden slechts naar benadering, tenzij Rexel Schriftelijk anders heeft bevestigd. Druk- en/of schrijffouten zijn te allen tijde voorbehouden.
 • 4.3. Indien door Rexel een model, monster of anderszins te bedenken voorbeeld aan Koper is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden c.q. specificaties van te leveren zaken kunnen van het model, monster of anderszins te bedenken voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door Rexel anders is vermeld en/of Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 • 4.4. Rexel is gerechtigd – geheel naar haar inzichten – tot het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Levering, deellevering en levertijd

 • 5.1. Levering door Rexel of door haar ingeschakelde derde(n) van zaken geschiedt in beginsel op de conditie “Ex Works” (af magazijn) van Rexel, tenzij door Rexel uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van sluiten van de overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de “Incoterms 2010”, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
 • 5.2. Levering c.q. verrichting door Rexel of door haar ingeschakelde derde(n) van zaken c.q. diensten geschiedt op door Rexel nader te bepalen c.q. goed te keuren plaats(en) en tijdstip(pen).
 • 5.3. Het risico voor zaken c.q. werken gaat van Rexel over op Koper op het moment van levering van de zaken en/of de diensten.
 • 5.4. Het is Rexel toegestaan de zaken in gedeelten te leveren en diensten in gedeelten te verrichten. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd c.q. de diensten in gedeelten worden verricht, is Rexel bevoegd elke deellevering c.q. deelverrichting afzonderlijk te factureren.
 • 5.5. Rexel zal de door haar opgegeven leverdatum en levertijden zo goed als mogelijk nastreven. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de diensten moeten zijn verricht worden door Rexel bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 5.6. De opgegeven leveringstermijn gaat in zodra tussen Partijen overeenkomstig artikel 3.9 een Overeenkomst tot stand is gekomen, Rexel in het bezit is van alle voor de levering van de zaken c.q. het verrichten van de diensten noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling aan Rexel is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.
 • 5.7. Indien de termijn, waarbinnen de zaken worden geleverd c.q. de diensten worden verricht, is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de levering c.q. uitvoering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
 • 5.8. Als levering van de zaken c.q. verrichting van de diensten zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals is omschreven in het vorige lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering c.q. verrichting.
 • 5.9. Bij de vaststelling van de leveringstermijn gaat Rexel er vanuit dat zij de zaken kan leveren c.q. de diensten kan verrichten onder de door Koper verstrekte gegevens en omstandigheden waarop Rexel haar Offerte / aanbieding heeft gebaseerd.
 • 5.10. Indien Rexel de zaken niet kan leveren c.q. de diensten niet kan verrichten binnen de gestelde termijn als gevolg van overmacht of voor rekening van Koper komende omstandigheden, heeft Rexel recht op verlenging van de termijn waarbinnen de zaken zouden worden geleverd c.q. de diensten zouden worden verricht, zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van Koper komende omstandigheid.
 • 5.11. Indien levering op afroep is overeengekomen is Koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en/of afleverschema.
 • 5.12. Het is Koper uitdrukkelijk niet toegestaan bij niet of niet tijdige levering van zaken c.q. diensten door Rexel de Overeenkomst te ontbinden, haar verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen, eerst nadat zij Rexel Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij door Koper aan Rexel een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden.
 • 5.13. Indien de levering van zaken c.q. het verrichten van de diensten wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van Koper komen, dienen de daaruit voor Rexel voortvloeiende kosten en schade door Koper te worden vergoed.

6. Niet-afname

 • 6.1. De Koper is verplicht de bestelde zaken c.q. werken af te nemen op het moment waarop deze door Rexel aan Koper worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • 6.2. In geval van niet-afname door Koper heeft Rexel aan haar leveringsverplichting voldaan indien zij Koper heeft bericht dat de zaken c.q. werken te zijner beschikking staan en Koper gedurende zeven (7) dagen na verzending van dit bericht nalaat de zaken c.q. werken alsnog in ontvangst te nemen en is Koper zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist vanaf dat moment in verzuim. Op het moment dat Koper in verzuim is gaat het risico voor de zaken c.q. werken van Rexel over op Koper. In dat geval kan Rexel besluiten, geheel ter keuze en discretie van Rexel, de zaken c.q. werken voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan en integrale betaling te vorderen van de koopprijs, de opslagkosten alsmede de overige extra (transport)kosten, dan wel is Rexel bevoegd zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding te vorderen van alle door Rexel redelijk gemaakte kosten en geleden schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan de gederfde winst.
 • 6.3. In geval van niet-afname door Koper, is Rexel voorts bevoegd alle andere Overeenkomsten met Koper onder dezelfde voorwaarden te ontbinden dan wel haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsten op te schorten. Bij iedere ontbinding zijn de door Rexel gemaakte kosten en geleden schade zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar.

7. Verpakking en emballage

 • 7.1. Rexel behoudt zich het recht voor om eenmalige verpakkingen en emballage tegen nader door Partijen overeen te komen prijs, doch minimaal tegen kostprijs bij Koper in rekening te brengen. Eenmalige verpakkingen en emballage die door Rexel met de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten aan de Koper worden geleverd en in rekening worden gebracht, worden door Rexel in beginsel niet teruggenomen. Slechts op eerste verzoek van Rexel dienen eenmalige verpakkingen en emballage binnen drie (3) maanden na levering of onmiddellijk nadat zij zijn leeggemaakt op eigen kosten en in onbeschadigde staat aan Rexel te worden geretourneerd.
 • 7.2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige verpakkingen en emballage, blijven eigendom van Rexel. Rexel is gerechtigd voor alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige verpakkingen en emballage, statiegeld c.q. een borg bij Koper in rekening te brengen. Indien de verpakkingen c.q. emballage door Koper overeenkomstig artikel 7.3 aan Rexel zijn geretourneerd, zal Rexel het statiegeld c.q. de borg aan Koper terugbetalen of verrekenen met hetgeen Koper uit welke hoofde dan ook nog aan Rexel verschuldigd is.
 • 7.3. Koper is verplicht verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige verpakkingen en emballage, binnen drie (3) maanden na levering of onmiddellijk nadat zij zijn leeggemaakt op eigen kosten en in onbeschadigde staat aan Rexel te retourneren. Indien is overeengekomen dat Rexel verpakkingen en emballage zelf zal afhalen op een nader tussen Partijen overeengekomen locatie, dient Koper met betrekking tot de door Rexel aangekondigde datum, te zorgen dat verpakkingen en emballage in goede staat blijven en op zodanige wijze op te slaan dat Rexel deze op een normale wijze kan afhalen.
 • 7.4. Koper mag verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige verpakkingen en emballage, niet langer in gebruik houden of aan derden in gebruik geven dan redelijkerwijs nodig, en in ieder geval niet langer dan de in 7.3 genoemde termijn.
 • 7.5. Indien Koper zijn verplichtingen met betrekking tot verpakkingen en emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Koper. Bij beschadiging, verlies of verontreiniging van verpakkingen en emballage is Koper verplicht aan Rexel de reparatie-, vervangings- of reinigingskosten alsmede eventuele extra (huur)kosten ten gevolge van te late retournering te vergoeden.

8. Technische eisen

 • 8.1. Indien de door Rexel in Nederland te leveren zaken door Koper buiten Nederland zullen worden gebruikt dan wel aan een derde buiten Nederland zullen worden doorgeleverd, is Rexel niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken uiteindelijk zullen worden gebruikt, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 • 8.2. Alle technische eisen die Koper aan de door Rexel af te leveren zaken wenst te stellen doch afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende (wettelijke minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de Overeenkomst nadrukkelijk Schriftelijk door de Koper aan Rexel te zijn gemeld en met Rexel Schriftelijk te zijn overeengekomen. Door Koper afwijkend gestelde technische eisen die niet aan Rexel zijn medegedeeld alsmede niet Schriftelijk met Rexel zijn overeengekomen binden Rexel niet.

9. Inspectie, keuring, certificaat van oorsprong en reclame

 • 9.1. Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken en/of na voltooiing van de diensten tot controle c.q. inspectie ervan over te gaan.
 • 9.2. Koper dient afwijkende aantallen direct na levering van de zaken op de pakbon te vermelden, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de zaken Schriftelijk aan Rexel te melden, zulks op straffe van verval van recht.
 • 9.3. Koper dient zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de zaken c.q. voltooiing van de diensten, Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht aan Rexel te melden, zulks op straffe van verval van recht.
 • 9.4. Koper dient overige gebreken binnen vijf (5) werkdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht alsmede onder inzending van de eventuele pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer aan Rexel te melden, zulks op straffe van verval van recht.
 • 9.5. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daartoe gestelde termijnen aan Rexel kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten conform de overeenkomst te zijn verricht.
 • 9.6. Het indienen van reclames heft de verplichtingen van Koper niet op, noch komt aan Koper het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
 • 9.7. Het recht op reclame verjaart in ieder geval na verloop van drie (3) maanden nadat de zaken zijn geleverd c.q. de diensten zijn voltooid.
 • 9.8. Koper heeft niet het recht de geleverde zaken c.q. de voltooide diensten zelfstandig, hetgeen betekent zonder Schriftelijke instemming van Rexel, af te keuren in het geval deze niet aan de in de Overeenkomst of in de wet omschreven vereisten voldoen.
 • 9.9. Klachten over facturen dienen Schriftelijk te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffend factuurbedrag verschuldigd.
 • 9.10. Rexel dient in staat te worden gesteld de reclamatie te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de reclamatie retourzending van de geleverde zaken c.q. keuring door Rexel ter plaatse van de voltooide dienst noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van Koper.
 • 9.11. Bij gegronde reclamaties is Rexel, onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of derden, slechts gehouden de geleverde zaken c.q. voltooide diensten kosteloos te (laten) herstellen of te vervangen. Bij gegronde reclamaties zal Rexel bovendien de in artikel 9.10 genoemde kosten aan Koper vergoeden.
 • 9.12. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame c.q. leveren geen toerekenbare tekortkoming zijdens Rexel op:
  • a. Geringe afwijkingen van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten en dergelijke van bijvoorbeeld minder dan 10%;
  • b. afwijkingen in de kwaliteit van de zaken c.q. werken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten;
  • c. de in de catalogus/internetsite, aanbieding, Offerte of anders vermelde zet-, druk- en/of schrijffouten.
 • 9.13. Bij onterechte reclamaties staat het Rexel vrij de kosten van het onderzoek in rekening te brengen bij Koper.
 • 9.14. Koper heeft niet het recht om terug te komen op de acceptatie / goedkeuring / aanvaarding gedurende nadat de desbetreffende zaken c.q. werken door haar in gebruik zijn genomen, dan wel indien deze aan (een) derde(n) zijn doorverkocht c.q. geleverd.

10. Retourzending

 • 10.1. Rexel is nimmer gehouden reeds geleverde zaken c.q. werken terug te nemen. Indien Rexel in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met retournering van de door haar geleverde zaken c.q. werken dan dienen deze zaken c.q. werken voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en in originele verpakking en overeenkomstig de (eventueel) nader door Rexel aangegeven voorwaarden aan Rexel te worden geretourneerd. Rexel is niet gehouden de aan de retournering verbonden kosten aan Koper te vergoeden. Rexel behoudt zich het recht voor om alle mogelijke (voor haar) aan de retournatie verbonden kosten bij koper in rekening te brengen.

11. Overige verplichtingen Koper

 • 11.1. Koper dient ervoor te zorgen dat:
  • a. de eventueel voor de uitvoering van de diensten benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) alsmede naar oordeel van Rexel benodigde middelen en/of materialen tijdig aanwezig zijn;
  • b. Rexel binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de Overeenkomst de zaken worden geleverd c.q. de diensten een aanvang zullen nemen wordt gewaarschuwd, indien Rexel de zaken niet op het afgesproken tijdstip kan leveren c.q. haar diensten niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  • c. Rexel op de vooraf bekend gemaakte datum en tijd waarop de zaken worden geleverd c.q. de diensten worden verricht toegang krijgt tot de locatie waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht;
  • d. Rexel bij de uitvoering van diensten tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  • e. Rexel bij de uitvoering van diensten kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit, gas, water e.d. De kosten voor deze voorzieningen zijn voor rekening van Koper;
  • f. bij de uitvoering van diensten op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals chemisch afval;
  • g. bij de uitvoering van diensten de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Rexel opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm en op welke wijze dan ook niet zal kunnen plaatsvinden;
  • h. bij de uitvoering van diensten Rexel periodiek en Schriftelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uit te voeren diensten. Onder periodiek wordt verstaan wekelijks, tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 11.2. Rexel en Koper kunnen bij levering van zaken c.q. het verrichten van diensten Schriftelijk overeenkomen dat een projectmedewerker van Rexel beschikbaar wordt gesteld aan Koper voor het verzorgen van de logistiek. In dat geval zal de projectmedewerker de (veiligheids)instructies opvolgen die ter plaatse van het afleveren van de zaken c.q. het verrichten van de diensten gelden, mits die instructies voldoen aan de wettelijke voorschriften, waaronder voorschriften omtrent arbeidsomstandigheden.
 • 11.3. Koper draagt er zorg voor dat de aan Rexel te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Koper vrijwaart Rexel voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 • 11.4. Koper is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan en/of bevuiling van de zaken, materialen, gereedschappen en machines die Rexel tijdens de uitvoering van diensten bij Koper heeft opgeslagen.
 • 11.5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Rexel gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van Koper.
 • 11.6. Koper kan een Account aanmaken bij Rexel, waarop de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn:
  • a. Koper is verplicht een sterk wachtwoord te kiezen en de inlogggevens van het Account vertrouwelijk te houden;
  • b. Koper is verplicht ervoor te zorgen dat de gegevens in het Account accuraat, compleet en up-to-date zijn;
  • c. Koper kan binnen het Account individuele gebruikersaccounts aanmaken voor personen uit de organisatie van Koper. Voor het afsluiten van deze individuele gebruikersaccounts is vereist dat de personen uit de organisatie van Koper deze algemene voorwaarden accepteren. Het is de gebruikers van de individuele gebruikersaccounts niet toegestaan om het Account of het gebruikersaccount te delen met personen die niet tot organisatie van Koper behoren;
  • d. het gebruik van het Account door Koper of door de Koper toegewezen gebruikers valt onder de verantwoordelijkheid van de Koper en is voor risico van Koper;
  • e. bij alle handelingen die verricht worden vanuit het Account, of vanuit accounts die zijn gekoppeld aan het Account, mag Rexel ervan uitgaan dat dit onder leiding en toezicht en met goedkeuring van Koper plaatsvindt;
  • f. Koper zal zo snel mogelijk maatregelen nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen en hier tevens melding van maken bij Rexel op het moment dat (vermoedelijk) misbruik wordt gemaakt van het Account;
  • g. indien de Koper verzoekt om verwijdering van zijn gegevens en/of zijn Account, is het gebruik van het Account door Koper na verwerking door Rexel niet langer mogelijk. Rexel zal vervolgens het betreffende Account (inclusief eventueel gekoppelde gebruikersaccounts) verwijderen;
  • h. Rexel heeft het recht om Accounts die al meer dan twee jaar niet meer gebruikt zijn, te verwijderen; en
  • i. Rexel kan nadere gebruiksvoorwaarden verbinden aan het gebruik van de Account en het gebruik van andere gebruikersaccounts die aan het Account zijn gekoppeld.

12. Prijzen

 • 12.1. De door Rexel opgegeven prijzen gelden voor levering “Ex Works”, tenzij Schriftelijk anders door Rexel is aangegeven.
 • 12.2. Bij gebrek aan een overeengekomen prijs, geschiedt de vaststelling van de voor de geleverde zaken c.q. verrichtte diensten aan Rexel verschuldigde prijs volgens de na levering van de zaken door Rexel gebruikelijk gehanteerde tarieven c.q. na voltooiing van de diensten gebleken omvang der verrichtte werkzaamheden en geleverde / verbruikte materialen en het aantal aan de opdracht bestede uren, zulks op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door Partijen overeengekomen (uur)tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de ten tijde van de oplevering door Rexel gebruikelijk gehanteerde tarieven.
 • 12.3. Alle door Rexel opgegeven prijzen, dan wel tussen Rexel en Koper overeengekomen c.q. gehanteerde prijzen, zijn exclusief BTW, transportkosten, kosten van verpakking en emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/ fytosanitair onderzoek, invoerrechten, eventuele verwijderingsbijdrage, overheids- en andere (publiekrechtelijke) heffingen, alsmede eventuele andere vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen Schriftelijk is overeengekomen. De prijzen zijn, voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
 • 12.4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- feestdagen heeft Rexel het recht een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening te brengen.
 • 12.5. Rexel is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Rexel, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de levering, aan Koper door te berekenen. Indien Rexel dit binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst doet bij een Koper die een natuurlijk persoon c.q. een rechtspersoon die niet voldoet aan de vereisten in artikel 6:235 lid 1 BW betreft, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.
 • 12.6. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van Rexel staan vermeld. Eerder door Rexel verleende kortingen binden Rexel niet voor latere Overeenkomsten.

13. Meer- en minderwerk bij het verrichten van diensten

 • 13.1. Meer- en minderwerk dient mondeling of Schriftelijk tussen Rexel en Koper overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient Schriftelijk door Rexel te worden bevestigd.
 • 13.2. Verrekening c.q. (separate) facturatie door Rexel van meer- en minderwerk vindt plaats:
  • a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  • b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen.
 • 13.3. Verrekening c.q. (separate) facturatie van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14. Betaling

 • 14.1. De prijs voor de door Rexel te leveren zaken en/of diensten wordt op één van de volgende wijzen voldaan, zoals nader door Rexel kanworden gespecificeerd in de Offerte, of de Overeenkomst:
  • 14.1.1. Koper betaalt het volledig verschuldigde bedrag direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Rexel via een door Rexel aangeboden online betaalmethode, bijvoorbeeld via iDEAL;
  • 14.1.2. Koper betaalt op basis van een door Rexel ter beschikking gestelde factuur;
  • 14.1.3. Rexel zal periodiek, dan wel na algehele levering van de zaken en/of voltooiing van de diensten, factureren, waarbij Rexel (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs kan verlangen; of
  • 14.1.4. door middel van een andere door Rexel aangeboden betaalwijze zoals nader gespecificeerd in de Offerte, of de Overeenkomst.
 • 14.2. Tenzij Schriftelijk door Rexel anders is aangegeven, dient in geval van betaling per factuur betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Rexel aan te wijzen bankrekening. Contante betalingen van facturen worden niet geaccepteerd.
 • 14.3. Indien Koper niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.2 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Rexel heeft in dat geval recht op vergoeding van een rente van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt, onverminderd de andere rechten die Rexel op grond van de wet heeft. De rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
 • 14.4. Indien Koper in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15 % van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,- (exclusief BTW). Indien Rexel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.
 • 14.5. Verrekening en opschorting door Koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Rexel moeten zonder een beroep op andere kortingen dan door Rexel op de factuur vermeld, verrekening en/of opschorting door Koper tijdig worden voldaan.
 • 14.6. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats op de verschuldigde rente, en in de derde plaats ter voldoening van opeisbare facturen, waarbij betalingen steeds worden toegerekend aan de oudste openstaande facturen, hetgeen ook heeft te gelden indien en voor zover de Koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op de voldoening van een latere factuur.
 • 14.7. Indien Koper verwacht niet dan wel niet tijdig in zijn betalingsverplichtingen jegens Rexel te kunnen voldoen, zal hij Rexel daar terstond Schriftelijk van op de hoogte stellen. In geval van betalingsachterstand is de Koper gehouden Rexel op eerste verzoek Schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
 • 14.8. Rexel is te allen tijde gerechtigd zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voor Koper voortvloeiende verplichtingen.
 • 14.9. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  • a. een betalingstermijn is overschreden;
  • b. Koper enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig nakomt, dan wel Rexel goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • c. Koper failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
  • d. beslag op zaken of vorderingen van Koper is gelegd;
  • e. Koper (vennootschap) wordt ontbonden;
  • f. Koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

15. Overmacht

 • 15.1. Indien Rexel als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder die Overeenkomst voor de duur van een overmacht situatie op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn.
 • 15.2. Indien Rexel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Rexel gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur aan Rexel te voldoen.
 • 15.3. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rexel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rexel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte van het personeel van Rexel, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Rexel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, fabricage en/of levering van producten.

16. Eigendomsvoorbehoud

 • 16.1. Alle krachtens Overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken blijven eigendom van Rexel totdat alle verschuldigde vorderingen die Rexel op de Koper heeft zijn voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van andere of eerdere Overeenkomsten inclusief eventuele (incasso)kosten, rente en andere op grond van deze leveringsvoorwaarden verschuldigde bedragen.
 • 16.2. De Koper is vóór de in artikel 16.1 bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de krachtens Overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de voornoemde zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Koper mag de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet in pand geven of anderszins bezwaren ten gunste van derden. Deze bepaling beoogd uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking. Dat betekent dat deze bepaling ook aan derden kan worden tegengeworpen door Rexel, ongeacht of deze derde met dit “verpandingsverbod” bekend was of niet.
 • 16.3. De Koper is gehouden de door Rexel onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Rexel te bewaren. Daarnaast is de Koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden waarbij de verzekering in ieder geval dekking biedt tegen diefstal alsmede brand-, ontploffings- en waterschade. De polis van deze verzekeringen zal de Koper op eerste verzoek van Rexel ter inzage geven.
 • 16.4. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Rexel tekortschiet of Rexel goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen zal tekort schieten, is Rexel zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigen¬domsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De Koper zal Rexel te allen tijde vrije toegang verlenen tot de door Rexel geleverde zaken ter uitoefening van het in dit artikel genoemde recht om de zaken feitelijk terug te nemen.
 • 16.5. In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van de Koper, zal de Koper Rexel onmiddellijk waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Rexel.
 • 16.6. De Koper dient op eerste verzoek van Rexel eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding aan een derde van door Rexel krachtens de Overeenkomst geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden of te cederen aan Rexel, naar keuze van Rexel, onverminderd de overige rechten van Rexel uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

17. Hulpmiddelen

 • 17.1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door Koper voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Rexel ter beschikking worden gesteld, die Koper speciaal in het kader van de Overeenkomst met Rexel heeft gemaakt of heeft laten maken of die door Rexel in het kader van de Overeenkomst aan Koper ter beschikking zijn gesteld, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van Rexel, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan Rexel ter beschikking te worden gesteld, dan wel aan Rexel te worden geretourneerd.
 • 17.2. Zolang Koper de hulpmiddelen van Rexel onder zich heeft, dient Koper deze zorgvuldig te bewaren en te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van Rexel. Koper zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van Rexel wijzen.
 • 17.3. Koper zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken ten behoeve van Rexel en deze niet aan derden tonen, tenzij Rexel hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Koper draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.

18. Garantie

 • 18.1. Ten aanzien van de zaken die Rexel geleverd krijgt van een (externe) toeleverancier en welke Rexel vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan Koper, geldt dat op deze zaken de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) algemene garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals die door de toeleverancier worden gehanteerd. Rexel is jegens Koper nimmer tot een verdergaande garantieverplichting gehouden, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
 • 18.2. Ten aanzien van de zaken die door dan wel in naam en/of in opdracht van Rexel geproduceerd worden en welke Rexel vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan Koper, garandeert Rexel jegens Koper dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.
 • 18.3. Indien een door dan wel in naam en/of in opdracht van Rexel geproduceerde zaak binnen de garantietermijn van artikel 18.2 naar oordeel van Rexel een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak binnen een door Rexel nader te bepalen termijn. Rexel kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van Rexel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak naar het oordeel van Rexel niet mogelijk is.
 • 18.4. Indien Rexel een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van deze geleverde zaak geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.
 • 18.5. In alle gevallen vervalt een garantie op geleverde zaken:
  • a. indien door Koper geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden overgelegd;
  • b. na het verstrijken van de garantietermijn;
  • c. indien door anderen dan door Rexel aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht;
  • d. indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door Koper en/of derden;
  • e. indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en doel;
  • f. indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften;
  • g. indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door Koper ten behoeve van de door Rexel geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

19. Ontbinding / Opschorting

 • 19.1. Rexel is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:
  • a. Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • b. Rexel goede grond heeft om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakoming;
  • c. Koper failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
  • d. beslag op zaken of vorderingen van Koper is gelegd;
  • e. Koper (vennootschap) wordt ontbonden;
  • f. Koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
  • g. bij Koper een verandering optreedt in de zeggenschap over de Koper c.q. de zeggenschap over de Koper bij een derde komt te berusten;
  • h. indien Rexel Koper bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 19.2. Rexel heeft bij ontbinding in ieder geval het recht:
  • a. de reeds aan Koper geleverde zaken en niet aan Rexel betaalde voor rekening en risico van Koper terug te nemen;
  • b. van Koper de extra uitgaven vergoed te krijgen, die Rexel redelijkerwijs heeft moeten maken voor redelijke vervanging van de door Rexel aan Koper geleverde doch niet door Koper aan Rexel betaalde zaken, die niet door Rexel ontvangen of behouden konden worden.
 • 19.3 Rexel heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, zonder tot enige (schade)vergoeding aan Koper gehouden te zijn.

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 20.1. Rexel is jegens Koper slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Rexel uit de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen of nalaten van Rexel, haar personeel of door haar ingeschakelde derden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rexel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Rexel toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Koper heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.
 • 20.2. Rexel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan:
  • a. door het ondeskundig gebruik van de geleverde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
  • b. doordat Rexel is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
  • c. door derden die op verzoek of met toestemming van Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld; of
  • d. voor materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de Koper door derden worden geleverd.
 • 20.3. De aansprakelijkheid van Rexel is te allen tijde beperkt tot het navolgende:
  • a. Rexel is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
  • b. indien Rexel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rexel beperkt tot directe schade ter hoogte van maximaal eenmaal de factuurwaarde (excl. BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
  • c. de aansprakelijkheid van Rexel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van Rexel in voorkomend geval.
 • 20.4. Koper vrijwaart Rexel tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld zijdens Rexel. Onder derden dient uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te worden verstaan werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of dienst die Rexel aan of in opdracht van Koper heeft geleverd en/of verricht.
 • 20.5. Koper is aansprakelijk voor alle schade van Rexel, haar personeel alsmede van door haar ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de levering van zaken c.q. het verrichten van de diensten op een overeengekomen locatie en vrijwaart Rexel voor alle aanspraken dienaangaande.
 • 20.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rexel of haar leidinggevende ondergeschikten.

21. Intellectuele eigendomsrechten

 • 21.1. Alle intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Rexel ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Rexel vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Rexel vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt Koper hierbij alle eigendomsrechten onherroepelijk en kosteloos over aan Rexel, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal Koper zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Rexel en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Rexel nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van Rexel.
 • 21.2. Rexel behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Koper verleent daaraan volledige medewerking.
 • 21.3. Koper zal Rexel direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan Rexel toekomende intellectuele eigendomsrechten.
 • 21.4. Koper garandeert dat hij door het gebruik, inclusief de doorverkoop van de gekochte zaken, geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Rexel voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Rexel alle als gevolg daarvan geleden schade, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, vergoeden.

22. Geheimhouding

 • 22.1. Koper is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hem in het kader van de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, knowhow en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van Rexel, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. De Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.
 • 22.2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Rexel is het de Koper niet toegestaan de naam Rexel in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.
 • 22.3. De geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na het einde van de Overeenkomst.
 • 22.4. In het geval Koper evenwel de geheimhoudingsverplichting van dit artikel 22 schendt, verbeurt zij aan Rexel per direct een opeisbare boete van € 20.000,- onverminderd het recht van Rexel om de daadwerkelijke schade op Koper te verhalen.

23. Privacy

 • 23.1. Rexel en/of een door haar aangewezen derde verwerkt Persoonsgegevens van Koper, door Koper opgegeven derde(n) en bezoekers van haar website(s) en vestigingen. Persoonsgegeven kunnen door Rexel worden verzameld via haar vestigingen, haar website, haar webshop, Overeenkomsten, Offertes, Orders, aanbiedingen en/of op enigerlei andere manier waarbij aan Rexel Persoonsgegevens worden verstrekt. De Persoonsgegevens zijn eigendom van Rexel en worden door Rexel geheel vertrouwelijk en in overeenstemming met haar Privacy Policy en de geldende wet- en regelgeving behandeld.

24. Website Disclaimer

 • 24.1. Rexel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die via de Website toegankelijk is, juist en actueel is. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend.
 • 24.2. Hoewel Rexel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website, kan Rexel geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de hele of een deel van de Website bieden. Alle prijzen en (technische) informatie op de Website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Tevens zijn de verwachtte levertijden indicatief.
 • 24.3. In geen geval kan Rexel aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolg, die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de Website. In het bijzonder wijst Rexel alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en enige schade als gevolg van frauduleuze handelingen door derden vanaf de Website.
 • 24.4. Rexel kan hyperlinks op de Website delen die toegang geven tot websites van derden. Rexel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden. Daarnaast kan Rexel niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van websites van derden of voor schade aan de informatiesystemen van de gebruiker in verband met het gebruik van websites van derden.
 • 24.5. Rexel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rexel. De informatie op de Website mag enkel worden voor intern gebruik en voor de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
 • 24.6. Rexel behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie te allen tijde te wijzingen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 25.1. Op alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Rexel en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 • 25.2. Geschillen tussen Rexel en Koper behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, behoudens indien Rexel als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Koper.
 • 25.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

26. Naleving wet- en regelgeving; anti-omkoping, exportcontrole en vergunningen

 • 26.1. Koper dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving ter voorkoming van omkoping en corruptie. Koper begrijpt dat dit onder meer betekent dat het omkopen van of doen van een corrupte betaling aan een overheidsfunctionaris strafbaar is, wanneer daarmee beoogd wordt opdrachten te krijgen of te houden, opdrachten aan een bepaald persoon te doen toekomen of om onbehoorlijk voordeel te verkrijgen.
 • 26.2. Koper is op de hoogte van het feit dat bepaalde transacties, diensten en producten van Rexel onderworpen kunnen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van export- of importcontrole, waaronder doch niet uitsluitend die van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Koper garandeert hierbij reeds nu voor alsdan dat hij zich nu en in de toekomst in alle opzichten zal houden aan de huidige en toekomstige export- en importcontrolewetgeving alsmede de daarbij behorende restricties en vergunningen. Koper zal bovendien exportrestricties aan derden opleggen, wanneer er sprake is van wederexport of overdracht van de producten van Rexel aan deze derden.
 • 26.3. Wanneer voor de levering van producten en/of diensten van Rexel een export- of importvergunning van een bepaalde autoriteiten is vereist of anderszins is beperkt of verboden als gevolg van export-/importcontrolewetgeving, dan is het Rexel toegestaan om haar (leverings)verplichtingen geheel of ten dele op te schorten totdat die vergunning is verleend of zolang als dat de betreffende restrictie of het verbod duurt.
 • 26.4. Rexel verklaart dat zij alleen wenst samen te werken met bedrijven die de wet- en regelgeving naleven en respecteren alsmede zich houden aan ethische normen en principes. Indien Rexel op enig moment mocht blijken dat het tegendeel het geval is, dan zal zij Koper daaromtrent informeren. De Koper zal in zo’n geval steeds haar medewerking verlenen en Rexel voorzien van alle naar oordeel van Rexel noodzakelijke informatie.
 • 26.5. Indien Koper zich niet houdt aan hetgeen in artikel 26 is bepaald, dan is Rexel bevoegd om, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Koper is jegens Rexel bovendien gehouden tot vergoeding van de kosten en schade welke Rexel in zo’n geval maakt en lijdt.
Scroll naar boven